Wykład IV

Dokładność pomiarów

Błąd pomiaru – to różnica pomiędzy wynikiem pomiaru, a wielkością prawdziwą. Jego dokładność nigdy nie jest znana, można jedynie oszacować błąd pomiaru.

Fizyczne granice dokładności pomiarów

 • zasada nieoznaczoności Heisenberga - niech ktoś to wyjaśni z łaski swojej ;)

Niedokładność wzorców:

 • wzorce pierwotne:
   • ograniczona dokładność wyznaczonych stałych fizycznych
   • niekontrolowane różnice w obsłudze i wykonaniu etanoli
  • wzorce wtórne:
    • nakładanie się błędów
  • Szumy w układach elektronicznych: poniższe szumy zawsze występują i nie można ich zmniejszyć poniżej pewnego poziomu
   • szumy cieplne (szumy białe, szumy Johnsona) w przewodnikach
   • szum prądowy (śrutowy) przy bardzo małych natężeniach; typ szumu białego
   • szum migotania (hiperboliczny) szum typu 1/f
   • inne szumy

Deterministyczna interpretacja dokładności pomiaru

 • Błąd systematyczny – to błąd, który przy każdym pomiarze tego samego stanu mierzonej wielkości w tych samych warunkach ma zdeterminowaną wielkość (stałą lub określoną wzorem)
 • Źródła błędów systematycznych w pomiarach bezpośrednich:
  • różnica pomiędzy wartością nominalną, a prawdziwą wzorca
  • przybliżona znajomość charakterystyki przetwarzania
 • Źródła błędów systematyczny w pomiarach pośrednich:
  • błędy systematyczne pomiarów bezpośrednich
 • Błąd metody - uproszczony model zjawisk towarzyszących pomiarowi
 • Błąd graniczny – deterministyczna miara niedokładności

Probabilistyczna interpretacja dokładności pomiaru

Błąd przypadkowy - to błąd, który przy każdym pomiarze tego samego stanu mierzonej wielkości w tych samych warunkach przyjmuje losową wartość

 • oszacowaniem wartości wielkości mierzonej jest wartość średnia z wyników wykonanych pomiarów
 • miarą niepewności pojedynczego pomiaru jest odchylenie standardowe pomiaru
 • miarą niepewności wartości średniej jest odchylenie standardowe wartości średniej
 • poziomy istotności α i przedziały ufności
  • przedział ufności odpowiada wartości w którym prawdziwa wartość mieści się z prawdopodobieństwem P = 1- α; przedział ufności jest proporcjonalny do odchylenia standardowego
 • współczynnik proporcjonalności t zależy od ilości pomiarów N i istotności α

Błędy grube (nadmierne, pomyłki):

 • błędy odczytu, zapisu, niewłaściwe zastosowanie przyrządu
 • prawdopodobieństwo, że pojawi się znaczny błąd przypadkowy jest bardzo małe
 • wykrywanie:
  • analiza kolejnych pomiarów
  • odrzucenie wyników po uwzględnieniu kryterium 3sx (N < 30) i Zeidela (N > 30)

Ocenia niepewności pomiaru

Niepewność – to parametr pozwalający na wyznaczenie granic przedziału ufności obejmującego nieznaną wartość prawdziwą
Niepewność standardowa – jest odchylenie standardowym określonego rozkładu prawdopodobieństwa
Niepewność standardowa łączna – jest odchyleniem standardowym rozkładu prawdopodobieństwa będącego splotem rozkładów składowych
Niepewność rozszerzona – pozwala na wyznaczenie granic ufności dla średniej
Współczynnik k – jest współczynnikiem rozszerzenia

Niepewności typu A i B:

 • niepewność typu A: wyznacza się metodami statystycznymi na podstawie wyników serii pomiarów
 • niepewność typu B – wyznacza się za pomocą innych metod (np. ocena błędów granicznych aparatury pomiarowej dokonywana przez producenta) – wyraża efekty systematyczne

Wyznaczanie współczynnika rozszerzenia:
todo


TODO jak ktoś znajdzie chwilę niech dopracuje dokument

 • sprawdzić i poprawić!!!!!!
 • uzupełnić, jeżeli o czymś zapomniałem
 • dopisać wzory
 • diagramy/obrazki
 • inne
To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...