Prawo i Etyka: Wykład 1

dr. Zygmunt Wiśniewski

Metody zaliczenia:

 1. Zdać kolokwium zaliczeniowe ustne
 2. Napisać referat (tekst maszynowy lub komputerowy, 15-20 stron, wielkość fonta 12, 30 wierszy/stronę, na końcu przypisy i bibliografia)

Prawo autorskie, wynalażcze, prawo elektroniczne, internetowe.

 • Pojęcia podstawowe z prawa (żródło prawa, praworządność, legalność, sprawiedliwość, gałęzie prawa, prawo publiczne a europejskie, dochodzenie roszczeń)
 • Podmioty i przedmioty ochrony prawnej gospodarki elektronicznej. Płaszczyzny ochrony prawnej i administracyjnej.
 • Podstawowe akty prawa międzynarodowego i europejskiego w ochronie praw własności intelektualnej
 • Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych w społeczeństwie informacyjnym
 • Ochrona praw pokrewnych wg. ustawy z 4 lutego '94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ochrona programów komputerowych i baz danych w prawie polskim i na tle standardów europejskich
 • Prawo własności przemysłowej (wynalazki, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, topografie układów scalonych)
 • Postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności przemysłowej.
 • Prawne aspekty handlu elektronicznego
 • Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie polskim i europejskim.
 • Ochrona danych osobowych - warunki techniczne, administracyjne i prawne w systemach informatycznych
 • Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym
 • Zasady ochrony wiadomości niejawnych

Materiały:

 • Kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego, 1964
 • Kodeks karny i kodeks postępowania karnego, 1997
 • Kodeks postępowania administracyjnego, 1960
 • "Prawo europejskie", "Prawo unijne" Tyranowskiego, Lasoka
 • J. Barta, R. Markiewicz "Prawo autorskie i prawa pokrewne", "Prawo autorskie, Przepisy orzecznictwo, umowy międzynarodowe", "Ochrona danych osobowych. Komentarz", "Prawo mediów"
 • P. Podrecki "Prawo internetu" - praca zbiorowa
 • S. Hoc "Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych"

Miesięczniki i czasopisma:

 • "Państwo i prawo"
 • "Przegląd sądowy"
 • "Monitor prawniczy"
 • "Europejski przegląd sądowy"
 • "Gazeta prawna"
 • "Rzeczpospolita"
To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...